Shortcut Runner for Mac OSX Monterey

Install Shortcut runner for Mac OSX Monterey

// Menu: Shortcut Run
// Description: Shortcut runner for Mac OSX Monterey
// Author: Sunil Taneja
// Twitter: @suniltaneja

import "@johnlindquist/kit"
const list = await exec(`shortcuts list`)
const list_arr = list.stdout.split("\n")
const shortcut = await arg("Enter Shortcut", list_arr)
await $`/usr/bin/shortcuts run ${shortcut}`